Instrukcja Montażu

Zasady wykonywania stropów żelbetowych Teriva

1) Warunki przystąpienia do robót

Do wykonania stropu można przystąpić po sprawdzeniu:

  • zgodności wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną,
  • wypoziomowania podpór

2) Układanie i podpieranie belek

Belki należy układać w rozstawie 60cm. Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw przez położenie między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki.

Najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 8 cm. Końce belek należy opierać za pośrednictwem warstwy zaprawy cementowej marki 80 o grubości około 2cm.

Dopuszcza się także inny sposób opierania belek na murach lub innych podporach, polegający na oparciu belek na ryglach ustawionych wzdłuż wewnętrznego lica muru i zabetonowaniu wypuszczonego z belki zbrojenia w wieńcu, podciągu lub innym elemencie przejmującym obciążenie stropu.

Oprócz podpór stałych należy stosować podpory montażowe, których liczba dla jednej belki zależy od rozpiętości stropu. Liczba podpór montażowych wynosi:

  • przy rozpiętości stropu do 3,9 m – 1 podpora,
  • przy rozpiętości stropu od 4,0 do 6,0 m – 2 podpory,
  • przy rozpiętości stropu od 6,2 m do 7,2 m – 3 podpory.

Podpory montażowe należy ustawiać w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy. Przed ułożeniem belek podpory stałe i montażowe powinny być spoziomowane.

3) Układanie pustaków

Po ułożeniu belek przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami stropowymi układając je w odpowiednio usztywnionych pomostach roboczych, których poziom powinien być niższy od dolnej powierzchni belek o około 60cm. Układanie pustaków na stropie należy prowadzić w jednym kierunku, prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane).

Pustaków nie należy opierać na podporach stałych, na których ułożone są belki.

4) Wieńce stropowe

Na obrzeżach stropów na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość stropu i szerokość co najmniej 12cm. Zbrojenie wieńców powinno składać się z co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Zaleca się stosowanie 4 prętów średnicy 10 mm. Strzemiona o średnicy 4,5 mm powinny być rozmieszczone co 25 cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić na wieńcach. Wieńce należy zabetonować równocześnie ze stropem.

5) Żebra Rozdzielcze

W stropach TERIVA-I od rozpiętości 4,2m należy stosować żebra rozdzielcze. Żebro rozdzielcze powinno znajdować się w środkowej części stropu.

Szerokość żebra rozdzielczego powinna wynosić około 7,10 cm a wysokość powinna być równa wysokości stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinno składać się z dwóch prętów (jeden pręt w górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). Średnica prętów powinna wynosić co najmniej 10 mm. Pręty powinny być łączone strzemionami o średnicy 4,5 mm rozstawionymi co 60 cm.

6) Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek

Pod ściankami działowymi usytuowanymi równolegle do belek stropowych należy wykonywać wzmocnione żebra stropowe. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki żelbetowej. Belki żelbetowe i żebra wzmocnione należy obliczać na całkowity ciężar ścianki działowej.

7) Betonowanie stropu

Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz zamontowaniu zbrojenia wieńców i żeber. Należy sprawdzić poprawność wykonania poprzednich czynności. Bezpośrednio przed betonowaniem należy ze stropu usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki i belki) polać obficie wodą.

Betonowanie należy wykonać na całej rozpiętości, posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do belek..

W czasie betonowania należy zwracać szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni, prawidłowe zagęszczenie betonu i należytą jego pielęgnację zwłaszcza w okresie podwyższonej lub obniżonej temperatury powietrza. Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową, a wykonanie betonu powinno odpowiadać normie PN-88/B-06250.

Jeżeli beton jest podawany na strop w sposób obciążający konstrukcję to poziomy transport betonu po stropie może odbywać się taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m3. Systemem wahadłowym, po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny być wykonane z desek o grubości co najmniej 38 mm i szerokości minimum 20 cm. Pomosty na krawędziach bocznych powinny być obite listwami zabezpieczającymi przed stoczeniem się z taczek pomostu.

Nasze Atuty

– Atestowane surowce
– Wszystkie typy stropów
– Atesty na wyroby
– Własny Transport

Kontakt

P.P.H.U. ELBET Aleksander Zamkowski

05-090 Janki, ul. Poniatowskiego 26
tel. 022 720 44 80
mobile: 604 400 918
e-mail: biuro@stropy-teriva.com.pl

 
Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zamów indywidualną wycenę!!!